Önámítók, becsapottak és elvakultak....

 

Önámítók, becsapottak és elvakultak...fake news 2127597 640

Tudod, az emberek anélkül is tudnak részrehajlóak lenni, hogy tudatában lennének saját elfogultságuknak. Nevezetesen azokra az információkra önkéntelenül is fogékonyabbak lehetnek, amelyekben saját álláspontjukat látják visszaköszönni, vagy amelyekban igazukra lelnek, mert azok megegyeznek nézeteikkel.

Nos, ha történetesen az adott hír vagy információ úgy van tálalva, hogy abban viszontlátják saját feltételezéseiket, és a "bizonyítékok" is egybecsengenek hiedelmeikkel, megfelelnek elvárásaiknak, akkor azt az emberek mindenféle fenntartás nélkül el fogják hinni. Miért? Mert a hírben/információban megerősítő visszajelzésekre találnak saját meggyőződéseiket illetően, amitől még hozzáértőbbnek, kompetensebbnek érezhetik magukat, azaz a pozitív visszacsatolás jótékonyan hat önbecsülésükre. Ez ilyen egxszerű...

Az emberek ezen hajlandóságát megerősítési torzításként ismeri és írja le a pszichológia, és egyáltalán nem veszélytelen, mert bizony nagyon befolyásolhatóvá, manipulálhatóvá és megvezethetővé teheti embertársainkat...

 

A megfigyelések és kutatások azt mutatták, hogy ...

  • az emberek azokat az információkat hajlamosak favorizálni, amelyek egy rugóra járnak azzal, amit ők maguk is gondolnak és feltételeznek. Ezek azért szimpatikusabbak a többinél, mert általuk az emberek igazolva látják álláspontjukat, a megerősítő visszajelzések pedig pozitívan hatnak önérzetükre.
  • az emberek hajlamosabbak nagyobb jelentőséget és hitelességet is tulajdonítani azoknak az információknak, amelyek összhangban vannak korábbi vagy már meglévő hipotéziseikkel, vagy amelyek megfelelnek világképüknek és értékrendjüknek. Jobban is emlékeznek azokra az információkra, amelyekben rátaláltak "igazuk" bizonyítékára, ezeket könnyebben is hívják elő memóriájukból.
  • az emberek azokkal az információkkal szemben elutasítóak, amelyek ellentmondanak feltevéseiknek vagy nézeteiknek. A többség egyszerűen nem hitte el azokat az információkat, amelyek ellentétesek voltak véleményükkel, vagy saját meglátásaikkal.
  • megfigyelték, hogy a résztvevők hajlamosak voltak figyelmen kívül hagyni, vagy jelentőségében alulértékelni, sőt még hazugságnak is titulálni az saját álláspontjukat megcáfoló, megkérdőjelező vagy az azzal ellentétes véleményeket, illetve azokat az információkat, amelyek nem illenek bele elképzeléseikbe. (Az ellenérveket és véleményeket "támadásként" éli meg önbecsülésük, mert nemhogy nem erősíti meg meglátásaikat, hanem megkérdőjelezi azok helytállóságát. Ezzel azt sugallja, hogy mégsem ők azok, akik jól és helyesen látják és értik a világot, sőt valószínűleg még tévedésben is vannak. A negatív visszajelzésre adott válaszreakció a véleményüket, nézeteiket megkérdőjelező információk elutasítása, illetve az ezekkel való szembesülés kerülése.)
  • az emberek eleve saját hipotéziseikkel egyetértésben keresgélnek és szelektálnak az információk és források között a feltevéseiket megerősítő bizonyítékok után. Azokat a tartalmakat részesítik előnyben a többi közül, amelyek tükrözik véleményüket és igazolják meglátásaikat. Olyan csoportokhoz is csapódtak, olyanokkal éreztek vagy vállaltak közösséget, ahol egyetértésre találtak, mert a tagok osztoztak nézeteikben, így általuk folyamatosan részesültek az őket megerősítő visszajelzésekben.
  • az emberek hajlamosak az információkat hozzáigazítani - torzítani, ferdíteni - elképzeléseikhez, azaz úgy forgatják, logikázzák, tolmácsolják, értelmezik, hogy azok végül is illeszkedjenek elgondolásaikba és alátámasszák álláspontjukat. Arra is hajlamosak voltak, hogy olyan következményeket kutassanak fel, amelyeket elvárnának annak érdekében, hogy bebizonyosodjon hipotézisük helyessége.
  • a megfigyelések arra is rávilágítottak, hogy az adott információ igazságtartalma érdektelen(!), ha a delikvens megerősítésre tesz szert általa. Azaz lényegtelen, hogy az adott információ igaz vagy hamis -e, ha abban igazolva és megerősítve látja saját feltételezéseit, elgondolásait.
  • az emberek akkor is ragaszkodtak meglátásaikhoz és véleményükhöz, ha utóbb kiderült, azok félrevezető információkon alapultak. Nem változtattak nézeteiken a korrekt és valós tények, bizonyítékok, információk birtokában sem, ha azok tartalma szembement meglévő nézeteikkel vagy feltevéseikkel. Voltak, akik a tények és bizonyítékok ellenére is kitartottak téves álláspontjuk, meglátásaik mellett.

 

Hol találkozhatsz a megerősítési torzítással?

Bárhol és bárkit érinthet, akár téged vagy környezeted tagjait is. A megerősítési torzítás csapdájába beleléphetnek közemberek, de tudósok és kutatók is, ha tudattalanul is részrehajlóak, és úgy állítják fel kísérleteiket vagy olyan adatokkal /személyekkel(!) dolgoznak, hogy az eredmények végül is az ő hipotéziseiket támasszák alá. Az asztrológiaellenes szkeptikusok által hivatkozott "tudományos" kutatások, kísérletek, amelyek szerintük "statisztikailag" alátámasztott bizonyítékokkal cáfolják meg az asztrológia állításait és hitelességét, például ilyenek. Az asztrológiához nem értő, de előítéletes kutatók(?) által felmutatott "tudományos" bizonyítékok, tökéletesen kielégítik a "tudományos" bizonyítékokra vágyó, az asztrológiához szintén nem értő, és szintén előítéletes laikusok elvárásait. Ők nagy elégedettségükre megkapják azt, amire vágytak (a pozitív visszacsatolást, hogy ők "milyen jól gondolták, tudták, érezték, átláttak a szitán") és nem érdekli majd őket az, hogy ezek a "bizonyítékok"  helytállóak-e, vagy sem.

A fentiek ismeretében talán már azt is megérted, hogy egy országban hogyan lehetnek "igazmondó" és "hazug" hírközlő csatornák. Nagyon jól szemléleti a megerősítési torzítást az, ahogyan az emberek tájékozódnak például politikai meggyőződéseik és pártszimpátiájuk szerint. Ha megfigyeled, az emberek azt az adót fogják preferálni, majd rendszeresen, sőt kizárólagosan a tájékozódás és információszerzés kapcsán látogatni, amelyek világnézetükkel, értékrendjükkel, véleményükkel megegyező tartalmat közvetít, vagy olyan következtetéseket fogalmaz meg, bizonyítékot tár fel, amelyet közönségük elvár, annak érdekében, hogy feltételezéseik igazolódjanak. Azokat a hírcsatornákat viszont kerülni fogják az emberek, amelyek olyan információkat sugároznak, amelyek ellentétesek vagy ellentmondanak, esetleg cáfolatai lennének meggyőződéseiknek.

Ha belegondolsz ugyanez jellemzi az emberek gondolkodását, kommunikációját, a keresett és kapott információk értelmezését a vakcinamizéria kapcsán is. Így például, ha valakinek éppen az a meggyőződése, hogy egy adott oltóanyag hatástalan, sőt káros, esetleg az, hogy chip vagy méreg van benne, akkor az olyan információkat, személyeket, magyarázatokat, érveket is fogja keresni és nagyra értékelni, sőt hitelesnek tartani, amelyek egyetértenek vele és alátámasszák saját feltevéseit. Találni is fog, sőt becsatolja és másokkal is megossza majd azokat a táblázatokat, statisztikákat, "szakértői és tudományos nyilatkozatokat", amelyekben meggyőződése megerősítésre lelt. Ugyankkor az is megfigyelhető, hogy minden más, az övével ellentétes álláspontot igyekszik majd jelentékteleníteni, hitelteleníteni, lefikázni, vagy éppen hazugságnak bélyegezni, esetleg olyan módon torzítottan, kiforgatva értelmezni, hogy az végül is illeszkedjen elképzeléseihez, elgondolásaihoz és meglelje benne saját igazát.

A bejegyzésből talán arra a felismerésre is szert tehettél, hogy a részrehajló és meggyőződéseik mentén elfogultan, sokszor egyoldalúan is tájékozódó embertársainkat felesleges(!) tényekkel és releváns bizonyítékokkal bombázni, mert úgysem győzhetők meg. A megerősítési torzításban, ahogyan a megfigyelések rámutattak, a delikvensek már totálisan érdektelenek a releváns bizonyítékok és tények iránt is, ha azok nem nekik adnak igazat, vagy nem illeszthetők bele hipotéziseikbe, nem támasztják alá képzeteiket, sőt a megerősítési torzítás ismeretében alaposan feltételezhető, hogy még akkor is ragaszkodni fognak a nekik "igazat" adó információkhoz, ha azokról utóbb teljes bizonyossággal kiderül, hogy tévesek vagy megalapozatlanok voltak.

 

Miért lehet veszélyes a megerősítési torzítás?

A megerősítési torzításban a pozitív énkép iráni igény és az illúzióktól cseppet sem mentes, vágyorientált gondolkodás az, ami felülírja a racionalitást és a józan ítélőképességet.  Az egyén figyelme az információkeresés, feldolgozás és a gondolkodás során nem arra irányul, hogy megismerje a valóságot és reális képet alkotva a körülötte lévő világról a lehető legjobb, ésszerűbb döntéseket hozza, hanem hogy arra keressen és találjon bizonyítékot, amit kíván, hogy valósággá váljon. Ezért is szelektál (részrehajlóan, egyoldalúan, kizárólagosan) az információk között, ezért hajlik arra, hogy azokat torzítottan is interpretálja (azaz értelmezésében hozzáigazítsa már meglévő képzeteihez, feltevéseihez), majd ilyen formában, torzítottan is rögzítse azokat emlékezetében. Az önigazolás keresése viszi rá arra is, hogy igaznak vélje mindazt, ami összhangban van feltételzéseivel, lényegében anélkül, hogy megbizonyosodna azok helytállóságáról, vagy arra, hogy fittyet hányjon a valós tényekre, ha azok nem igazolják előfeltevéseit. Ha belegondolunk, akkor ezzel a hozzáállással lényegében bárki becsapható, tévedésben tartható, félrevezethető vagy saját téveszméiben is megerősíthetővé válik, ha jóváhagyólagosan vagy pozitív felhanggal kísérve rájátszanak hiedelmeire, fantazmagóriáira.

Amennyiben ez az öntudatlan gondolkodási és információfeldogozási stratégia dominánssá válik a megismerési folyamatokban (kizárólagos, egyoldalú, ellenkezővel szembesülni képtelen és valósághárító), akkor az gyakran azzal jár, hogy a személyiség is elvakulttá, fanatikussá, a tájékozódás egysíkúvá és bekorlátozottá, a gondolkodás pedig rugalmatlanná, dogmatikussá, beszűkültté és előítéletessé válik. További veszély, hogy az egyén ilyen módon akár teljesen irreális döntéseket is hozhat, és ésszerűtlenül is cselekedhet, ami önmagára is káros következményekkel járhat, de akár társas viszonyaira is rányomhatja bélyegét, negatív előjellel.

Éppen ezért, törekedjünk arra, hogy ez az önámító viselkedés, csőlátás és szemellenzősség ne uralkodjon el felettünk. Tudatosítsuk magunkban, hogy az az optimális, ha meg tudjuk őrízni objektivitásunkat és a valós, releváns tényekre helyezünk nagyobb hangsúlyt. Lehetőleg maradjunk nyitottak és befogadóak az új információkra, tájékozódjunk szélesebb körben, és mérlegeljük a kapott információkat, pro és kontra, mi az, ami álláspontunk mellett vagy ellen szól. Ne féljünk az igazság kényelmetlenségétől, vagy az eltérő vélemények, érvek megismerésétől, mert lehet, hogy pont ezek által jutunk fontos felismerésekre a sajátunkkal kapcsolatban, és még időben ahhoz, hogy esetleges tévedéseinket korrigáljuk, vagy elvessük megalapozatlannak bizonyult nézeteinket, feltevéseinket.

 

 

F.P.R. - Asztrotréning, 2021. május

Olvass további cikkeket, vagy tedd fel saját kérdéseidet a www.asztrotrening.hu oldalon!